Đăng ký nội trú
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Khoa học xã hội

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
QHX01 Báo chí Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX40 Báo chí - CTĐT CLC Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX02 Chính trị học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX03 Công tác xã hội Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX06 Hán Nôm Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX26 Hàn Quốc học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX07 Khoa học quản lý Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX41 Khoa học quản lý - CTĐT CLC Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX08 Lịch sử Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX09 Lưu trữ học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX10 Ngôn ngữ học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX11 Nhân học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX12 Nhật Bản học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
7310613 Nhật Bản học Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật
QHX13 Quan hệ công chúng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX14 Quản lý thông tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX42 Quản lý thông tin - CTĐT CLC Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX15 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX16 Quản trị khách sạn Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
7900103 Quản trị Nhân lực và Nhân tài Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh
QHX17 Quản trị văn phòng Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX18 Quốc tế học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX43 Quốc tế học - CTĐT CLC Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX19 Tâm lý học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX20 Thông tin – thư viện Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX21 Tôn giáo học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX22 Triết học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX27 Văn hóa học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX23 Văn học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX24 Việt Nam học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX25 Xã hội học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX04 Đông Nam Á học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
QHX05 Đông phương học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội