Đăng ký nội trú
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Khoa học tự nhiên

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
QHT17 Hải dương học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT06 Hoá học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT41 Hoá học*** Chương trình đào tạo tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT16 Khí tượng và khí hậu học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT13 Khoa học môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7900205 Quản trị tài nguyên di sản Chương trình đào tạo chuẩn Khoa các khoa học liên ngành
7900189 Quản trị và An ninh Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh
QHT08 Sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT01 Toán học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT03 Vật lý học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT18 Địa chất học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT10 Địa lí tự nhiên Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội