Đăng ký nội trú
 

Đề án tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại ngữ

Trưng Đi hc Ngoi ng, Đi hc Quc gia Hà Ni (ĐHNNĐHQGHN) thông báo tuyn sinh đi hc năm 2023, cụ thể như sau:

QGHN) thông báo tuyn sinh đi hc năm 2023, cụ thể như sau:

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

 

 

 

Zalo
 

Chi tiết xem tại: https://ulis.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-vao-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nam-2023/

 

Facebook Chat Widget by CAIT