Năm 2021, Khoa Các khoa học liên ngành tuyển sinh 2 ngành đào tạo đại học hệ chính quy do ...
Mã ngành Tên ngành
7349002 Quản trị tài nguyên di sản
7349001 Quản trị thương hiệu