Mã ngành Tên ngành
7349002 Quản lí giải trí và sự kiện
7900205 Quản trị tài nguyên di sản
7349001 Quản trị thương hiệu
7900204 Quản trị đô thị thông minh và bền vững