Đăng ký nội trú
 

Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Khoa học quản lý
Mã trường: QHX     Mã nhóm ngành/Mã ngành: QHX07
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 96.6 %
Chỉ tiêu THPT : 25
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 25
Học phí : 1.200.000đ/tháng

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D04 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
  • D78 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
  • D83 - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
  • A01 - Toán, Vật lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Ngành Khoa học quản lý cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống các kiến thức về lý luận và các phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về khoa học quản lý và những khoa học liên ngành khác như kinh tế, tài chính, tâm lý, khoa học chính sách, thông tin học, lưu trữ học... Với đặc thù đào tạo 5 hướng chuyên ngành: Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Khoa học và công nghệ, Quản lý sở hữu trí tuệ, Chính sách xã hội, Quản lý hành chính cấp cơ sở, sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học quản lý được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ nền tảng để phù hợp định hướng nghề nghiệp liên quan;

Cung cấp kỹ năng về quản lý; có trình độ tốt về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý và tư vấn quản lý; có kỹ năng tốt về trình bày, giao tiếp và cộng tác trong công việc; có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức.

Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo chuẩn ngành khoa học quản lý đáp ứng được yêu cầu của các vị trí quản lý, chuyên viên, tư vấn viên quản lý trong các cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan nhà nước khác ở trung ương hoặc địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ; làm nguồn để tuyển chọn tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo sau đại học. 

Facebook Chat Widget by CAIT