Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Mã trường: QHS) thông báo đề án tuyển ...
Sinh viên đại học chính quy của Trường ĐHGD được tiếp cận các quỹ học bổng của trường, của ĐHQGHN ...
Căn cứ công văn số 496/ĐHGD-ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Trường Đại học Giáo dục về việc ...
Mã ngành Tên ngành
GD5 Giáo dục Mầm non
GD4 Giáo dục Tiểu học
GD3 Khoa học giáo dục và khác (gồm 5 ngành: Khoa học giáo dục; Tham vấn học đường; Quản trị chất lượng giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị công nghệ giáo dục)
GD2 Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý)
GD1 Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lí; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học tự nhiên)