Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Khoa học tự nhiên

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7510401CLC Công nghệ kỹ thuật hoá học** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7420201 Công nghệ sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7420201CLC Công nghệ sinh học** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHTN01 Hải dương học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7720203CLC Hoá dược** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440112 Hoá học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440112TT Hoá học** (CTĐT tiên tiến) Chương trình đào tạo tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHTN01 Khí tượng và khí hậu học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440301 Khoa học môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440301TT Khoa học môi trường** (CTĐT tiên tiến) Chương trình đào tạo tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440230QTD Khoa học thông tin địa không gian* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440122 Khoa học vật liệu Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHTN02 Kỹ thuật địa chất Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7480110QTD Máy tính và khoa học thông tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7480110CLC Máy tính và khoa học thông tin** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHTN02 Quản lý tài nguyên và môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7850103 Quản lý đất đai Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7420101 Sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7460101 Toán học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7460117 Toán tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440102 Vật lí học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHTN02 Địa chất học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
7440217 Địa lí tự nhiên Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội