Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn các ngành xét tuyển khối Khoa học tự nhiên

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT09 Công nghệ sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT44 Công nghệ sinh học** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT17 Hải dương học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT43 Hoá dược** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT06 Hoá học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT41 Hoá học** Chương trình đào tạo tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT16 Khí tượng và khí hậu học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT13 Khoa học môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT45 Khoa học môi trường** Chương trình đào tạo tiên tiến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT91 Khoa học thông tin địa không gian* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT04 Khoa học vật liệu Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT14 Khoa học đất Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT19 Kỹ thuật địa chất Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT90 Máy tính và khoa học thông tin* Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT40 Máy tính và khoa học thông tin** Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT12 Quản lý đất đai Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT08 Sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT92 Tài nguyên và môi trường nước* Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT01 Toán học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT02 Toán tin Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT03 Vật lí học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT18 Địa chất học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
QHT10 Địa lí tự nhiên Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội