Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Học bổng khuyến khích

Tiêu chí xét: Sinh viên có kết quả học tập (là điểm TBC các học phần tính đến thời điểm xét học bổng, sinh viên phải hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ) và rèn luyện trong kỳ đều từ Khá trở lên, trong đó không có học phần nào đạt điểm dưới B và không bị kỷ luật.

Sau đó căn cứ vào ngân sách dành cho khen thưởng(khoảng 1 tỷ đồng/năm) trong kỳ để lấy danh sách SV nhận học bổng từ cao xuống thấp

Loại thấp nhất: Tối thiểu bằng 1 tháng học phí mà sinh viên đó phải đóng (tính theo tháng).

Số lượng: Khoảng 200 SV/kỳ

Facebook Chat Widget by CAIT