Xác nhận nhập học Nhập học Đăng ký nội trú
 

Danh mục các học bổng sinh viên ĐHQGHN

Danh mục học bổng sinh viên ĐHQGHN năm 2018 

STT Tên đơn vị Số loại học bổng Số lượt sinh viên  nhận  Tổng giá trị (đồng)
1 Trường ĐHKHTN 17 212 1.265.950.000
2 Trường ĐHKHXH&NV 7 262 999.400.000
3 Trường ĐH Ngoại ngữ 4 26 51.700.000
4 Trường ĐH Công nghệ 4 38 427.500.000
5 Trường ĐH Kinh tế 13 276 1.384.200.000
6 Trường ĐH Giáo dục 2 9 75.888.000
7 Trường ĐH Việt Nhật 6 128 3.005.343.000
8 Khoa Luật 1 12 28.000.000
9 Khoa Y dược 3 29 133.000.000
10 Khoa Các Khoa học Liên ngành 1 3 66.000.000
Facebook Chat Widget by CAIT