Nhập học
 

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN

Chương trình/ngành đào tạo: Sư phạm Lịch sử
Mã trường: QHS     Mã nhóm ngành/Mã ngành: GD2
Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp : 100% %
Chỉ tiêu THPT : 18
Chỉ tiêu theo phương thức khác: 2
Học phí : Dự kiến được Nhà nước cấp kinh phí để đóng học phí và sinh hoạt phí.

Tổ hợp xét tuyển

  • C00 - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
  • D01 - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
  • D14 - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
  • D15 - Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
LỰA CHỌN

Trường ĐHGD tuyển sinh đầu vào theo nhóm ngành, sau hai học kỳ chính của năm học thứ nhất, Trường xét phân ngành cho sinh viên, chi tiết về phân ngành sinh viên nhóm ngành GD2 (Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý), Thí sinh xem tại mục 1.7.2 của Đề án.

Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội