Mã ngành Tên ngành
QHT05 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
QHT07 Công nghệ kỹ thuật hoá học
QHT42 Công nghệ kỹ thuật hoá học**
QHT15 Công nghệ kỹ thuật môi trường
QHT46 Công nghệ kỹ thuật môi trường**
QHT09 Công nghệ sinh học
QHT44 Công nghệ sinh học**
QHT17 Hải dương học
QHT43 Hoá dược**
QHT06 Hoá học
QHT41 Hoá học**
QHT16 Khí tượng và khí hậu học
QHT13 Khoa học môi trường
QHT45 Khoa học môi trường**
QHT91 Khoa học thông tin địa không gian*
QHT04 Khoa học vật liệu
QHT14 Khoa học đất
QHT19 Kỹ thuật địa chất
QHT90 Máy tính và khoa học thông tin*
QHT40 Máy tính và khoa học thông tin**
QHT20 Quản lý tài nguyên và môi trường
QHT12 Quản lý đất đai
QHT08 Sinh học
QHT92 Tài nguyên và môi trường nước*
QHT01 Toán học
QHT02 Toán tin
QHT03 Vật lí học
QHT18 Địa chất học
QHT10 Địa lí tự nhiên