Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
GD5 Giáo dục mầm non Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD4 Giáo dục Tiểu học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD3 Khoa học Giáo dục Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD3 Quản trị Chất lượng giáo dục Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD3 Quản trị Công nghệ giáo dục Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD3 Quản trị trường học Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Hóa học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Khoa học Tự nhiên Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Lịch sử Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Lịch sử và Địa lý Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD2 Sư phạm Ngữ văn Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Sinh học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Toán học Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD1 Sư phạm Vật lý Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Giáo dục
GD3 Tham vấn học đường Chương trình đào tạo thí điểm Trường Đại học Giáo dục