Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7900102 Marketing và Truyền thông Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Khoa Quản trị & Kinh doanh
7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Khoa Quản trị & Kinh doanh