Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7900102 Marketing và Truyền thông Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh
7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh
7900103 Quản trị Nhân lực và Nhân tài Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh
7900189 Quản trị và An ninh Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Quản trị & Kinh doanh