Xét tuyển thẳng học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên năm 2019


Xét tuyển thẳng học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên năm 2019

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

 
 
 

Số:                 /KL-ĐT&CTHSSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng 3 năm 2019

 

 

PHƯƠNG ÁN

Xét tuyển thẳng học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên năm 2019

(Kèm theo Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 số: ……./KL-ĐT&CTHSSV ngày       tháng 3 năm 2019 của Chủ nhiệm Khoa Luật)

 

Căn cứ Hướng dẫn số 718/HD-ĐHQGHN, ngày 13/03/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 ở ĐHQGHN;

Căn cứ Quy định cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông (THPT) chuyên và bậc đại học tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,

Căn cứ Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2019 của Khoa Luật, ĐHQGHN,

 

 

Khoa Luật - ĐHQGHN thông báo phương án xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

- Học sinh hệ chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN.

- Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Luật - ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng (Phụ lục 1).

2. Điều kiện xét tuyển thẳng

2.1. Đối với thí sinh là học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN

Thí sinh là học sinh THPT chuyên của ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học tại Khoa Luật phải tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Là thành viên chính thức đội tuyển dự kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

d) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm (mức điểm xét tuyển cụ thể và các tiêu chí phụ do HĐTS quy định).

Học sinh chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d trên đây trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học tại Khoa Luật, ĐHQGHN.

2.2. Đối với thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN

Học sinh một số trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không phải là 2 trường THPT chuyên của ĐHQGHN) được đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển vào bậc đại học của Khoa Luật - ĐHQGHN nếu đáp ứng các yêu cầu như đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được quy định trên đây và phải đáp ứng các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được Khoa Luật dành chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển;

b) Có công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị Khoa Luật xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với học sinh của trường mình kèm theo hồ sơ và danh sách học sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên;

c) Riêng đối với học sinh đáp ứng điều kiện được quy định tại Điểm d, Mục 2.1 (là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia) phải đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm e, Mục 2.1 (đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm) mới đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào Khoa Luật.

3. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

Tổng chỉ tiêu: 50. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào cùng một ngành học, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 10% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.

4. Nguyên tắc xét tuyển thẳng

- Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng xét tuyển thẳng và xét tuyển theo thứ tự ưu tiên vào 04 ngành học khác nhau của Khoa Luật.

- Trong trường hợp số học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu xét tuyển thẳng của ngành học, Khoa Luật sẽ xét trúng tuyển theo Tổng điểm 04 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2019 (xét điểm thi không bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng, xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp).

5. Đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển gồm:

1) Đơn Đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển đại học năm 2019 theo mẫu (Phụ lục 2).

2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):

a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

c) Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

d) Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT.

3) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):

a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.

4) Hai (02) ảnh 4x6, chụp trong thời gian 06 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.

5) Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và xét tuyển.

6) Công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị Khoa Luật xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với học sinh của trường mình kèm theo hồ sơ và danh sách học sinh, xếp theo thứ tự ưu tiên.

5.2. Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

5.3. Thời hạn xét tuyển thẳng và xét tuyển

*/ Trước ngày 01/06/2019:

- Học sinh các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN: Nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Công tác HSSV, P.111, nhà E1, Khoa Luật, 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Học sinh các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển tại các trường THPT chuyên trước ngày 20/5/2019.

*/ Trước ngày 01/06/2019:

Các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN:

- Gửi hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển kèm danh sách đăng ký (theo mẫu tại Phụ lục 1) về Hội đồng tuyển sinh Khoa Luật, tòa E1, số 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Gửi lệ phí ĐKXT thẳng về tài khoản số: 26010000787760 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Mỹ Đình, Chủ tài khoản: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, địa chỉ 144, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

6. Thông báo trúng tuyển

Khoa xét và công bố kết quả xét tuyển thẳng trước17h00 ngày 18/7/2019. Kết quả được đăng tải trên website: http://law.vnu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

 

 

Nơi nhận:

 

- ĐHQGHN (để báo cáo);

- Các Trường THPT chuyên;

- Lưu: ĐT & CTHSSV, VT, P40.

KT. CHỦ NHIỆM KHOA

PHÓ CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

 

 

PGS.TS. Trịnh Tiến Việt

 

              

Phụ lục 1:

 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOÀI ĐẠI HỌC QUỐC GIA

HÀ NỘI ĐƯỢC PHÂN BỔ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG NĂM 2019

 

TT

Mã trường

Tên trường

Tỉnh/Thành phố

 1.  

01.008

THPT Chu Văn An

Hà Nội

 1.  

01.009

THPT Chuyên - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Hà Nội

 1.  

01.010

THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Hà Nội

 1.  

01.012

THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Hà Nội

 1.  

03.013

THPT Chuyên Trần Phú

Hải Phòng

 1.  

06.004

THPT Chuyên Cao Bằng

Cao Bằng

 1.  

07.001

THPT Chuyên Lê Quý Đôn

Lai Châu

 1.  

08.018

THPT Chuyên tỉnh Lào Cai

Lào Cai

 1.  

09.009

THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang

 1.  

10.002

THPT Chuyên Chu Văn An

Lạng Sơn

 1.  

11.019

THPT Chuyên tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn

 1.  

12.010

THPT Chuyên Thái Nguyên

Thái Nguyên

 1.  

13.001

THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Yên Bái

 1.  

14.004

THPT Chuyên Sơn La

Sơn La

 1.  

15.001

THPT Chuyên Hùng Vương

Phú Thọ

 1.  

16.012

THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

 1.  

17.001

THPT Chuyên Hạ Long

Quảng Ninh

 1.  

18.012

THPT Chuyên Bắc Giang

Bắc Giang

 1.  

19.009

THPT Chuyên Bắc Ninh

Bắc Ninh

 1.  

21.013

THPT Chuyên Nguyễn Trãi

Hải Dương

 1.  

22.011

THPT Chuyên Hưng Yên

Hưng Yên

 1.  

23.012

THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ

Hoà Bình

 1.  

24.011

THPT Chuyên Biên Hòa

Hà Nam

 1.  

25.002

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Nam Định

 1.  

26.002

THPT  Chuyên Thái Bình

Thái Bình

 1.  

27.011

THPT Chuyên Lương Văn Tụy

Ninh Bình

 1.  

28.010

THPT Chuyên Lam Sơn

Thanh Hoá

 1.  

29.006

THPT Chuyên Phan Bội Châu

Nghệ An

 1.  

30.040

THPT Chuyên Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

 1.  

29.007

THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh

Nghệ An


Ấn định danh sách: 30 trường./.

 

 

 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2019

(Dành cho học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên)

     

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

................................................................................ (nữ ghi 1, nam ghi 0)    Giới

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

ngày          tháng          năm

3. Số CMND/CCCD (như hồ sơ đăng ký dự thi):…………………………………………………........

4. Số báo danh (trong Kỳ thi THPT Quốc gia):…………………………………………………...........

     

5. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/TP):..........................................................

………………………………………………………………………………………………………........

6. Thông tin về quá trình học tập tại trường THPT (tên trường, học lực, hạnh kiểm):

- Lớp 10: ……………………………………………..Học lực:…………..Hạnh kiểm:…………………

- Lớp 11: ……………………………………………..Học lực:…………..Hạnh kiểm:…………………

- Lớp 12: ……………………………………………..Học lực:…………..Hạnh kiểm:…………………

- Tên môn/lớp/khối chuyên:……………………………………………………

7. Thành tích học tập (liệt kê giải thưởng/huy chương, thành viên chính thức của đội tuyển):………..

……………………………………………………………………………………………………………

8. Đăng ký xét tuyển thẳng vào trường/ngành học (xếp theo thứ tự ưu tiên):

Thứ tự ưu tiên

Mã trường

xét tuyển

Tên ngành

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

9. Địa chỉ báo tin:.....................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại:………………………………….Email:………………………………………….

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 12 Trường.......................................................................

đã khai đúng sự thật.

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

…………,Ngày....... tháng........năm 2019
Thí sinh

(Ký và ghi

 rõ họ tên)

 

Phụ lục 3: Mẫu danh sách học sinh đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển xếp theo thứ tự ưu tiên, kèm tóm tắt trích ngang kết quả, thành tích học tập

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ….

TRƯỜNG ……….

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

DANH SÁCH HC SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀ XÉT TUYỂN XP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN KÈM THEO TÓM TẮT TRÍCH NGANG KẾT QUẢ, THÀNH TÍCH HC TẬP

(Kèm theo Công văn số              /            ngày      tháng        năm         của Trưng  …        )

 

 

STT

Hvà tên

Giới tính

Ngày sinh

Khối chuyên

Kết quhọc tp THPT ti thời đim hin tại (ghi lần lưt theo Lớp 10-11-12)

Thành tích học tp (liệt kê giải thưng/ huy chương, thành viên chính thc ca đội tuyển)

Ngành đào tạo đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển

Ghi chú về tiêu chí ưu tiên và các chi tiết khác (nếu có)

Hạnh kim

Học lc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách này có …….... học sinh.

 

Người lập danh sách:                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

Liên hệ (số điện thoại, fax và email):                                                                         (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)