TIN TỨC


Học bổng Kumho Asiana học kỳ 2, năm học 2017 - 2018

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận được thông báo của Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng học kỳ 2, năm học 2017 - 2018.

Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới các đơn vị danh sách sinh viên đã được nhận học bổng Kumho Asiana học kỳ 1, năm học 2017-2018 và tiêu chí xét duyệt, đề cử sinh viên nhận học bổng học kỳ 2.

Đề nghị các đơn vị gửi danh sách tổng hợp đánh giá (theo mẫu) và hồ sơ sinh viên xét bổ sung thay thế (nếu có) về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) và qua địa chỉ email: oanhvt@vnu.edu.vn trước ngày 23/3/2018.

Chi tiết xem tại:

http://law.vnu.edu.vn/article-Hoc-bong-Kumho-Asiana-hoc-ky-2,-nam-hoc-2017---2018-22442-1121.html