Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7310613 Nhật Bản học Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật