Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7480204 Khoa học và Kỹ thuật máy tính Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật
7580201 Kỹ thuật xây dựng Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật
7310613 Nhật Bản học Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật
7620122 Nông nghiệp thông minh và bền vững Chương trình đặc thù của ĐHQGHN Trường Đại học Việt Nhật