Các ngành tuyển sinh

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7349002 Quản trị tài nguyên di sản Chương trình đào tạo chuẩn Khoa các khoa học liên ngành
7349001 Quản trị thương hiệu Chương trình đào tạo chuẩn Khoa các khoa học liên ngành