Thông báo tuyển sinh 2022


Thông báo tuyển sinh 2022

1. THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẤP BẰNG VÀ CÙNG CẤP BẰNG NĂM 2022

2. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỨ HAI DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN VÀ KHOA LUẬT - ĐHQGHN

3. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ DO ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG NĂM 2022