TIN TỨC


ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022

 

Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào Khoa Các khoa học liên ngành thực hiện 2 thao tác sau:

1. Đăng ký xét tuyển sớm tại link: https://bit.ly/dangkyxettuyensomDH

2. Tải phiếu đăng ký và hoàn thành bộ hồ sơ bản cứng gửi về Khoa: https://bit.ly/phieuxettuyenDH

Phụ lục 5 - Phụ lục 13: Phiếu xét tuyển. Vui lòng tải về tại đây: https://bit.ly/phieuxettuyenDH