Các Biểu mẫu tuyển sinh ĐHCQ 2021


Các Biểu mẫu tuyển sinh ĐHCQ 2021

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN THẲNG; ƯU TIÊN XÉT TUYỂN; XÉT TUYỂN DIỆN 30a/2008/NĐ-CP

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT: Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 3).

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DIỆN 30a/2008/NĐ-CP THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT: Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 4).

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO ĐẠI HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQGHN: Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 5).

4. PHIẾU ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT (hoặc CỦA ĐHQGHN): Thí sinh tải phiếu  TẠI ĐÂY (mẫu 6).

II. ĐỐI TƯỢNG: XÉT TUYỂN THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

5. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ A-LEVEL: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 8).

6. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ ACT: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 9).

7. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ IELTS: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 10).

- BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ: Thí sinh xem TẠI ĐÂY.

- DANH MỤC CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ SỬ DỤNG CHO TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2021: Thí sinh xem TẠI ĐÂY.

8. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ SAT: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 11).

III. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2021 DO ĐHQGHN TỔ CHỨC (Chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các nhóm ngành: GD3; GD4; GD5).

9. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  THEO KẾT QUẢ THI ĐGNL NĂM 2021: Thí sinh tải phiếu TẠI ĐÂY (mẫu 7).

Chi tiết thông tin tuyển sinh năm 2021: Thí sinh theo dõi tại địa chỉ: http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/listnews/15/0