Nhập học
 
 

Tin tức

Lựa chọn ngành xét tuyển

Mã ngành Tên ngành Chương trình Đơn vị
7220211 Ngôn ngữ Ả Rập Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220201 Ngôn ngữ Anh Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220210CLC Ngôn ngữ Hàn Quốc** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220202 Ngôn ngữ Nga Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220209 Ngôn ngữ Nhật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220209CLC Ngôn ngữ Nhật** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220203 Ngôn ngữ Pháp Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7220204CLC Ngôn ngữ Trung Quốc** (CTĐT CLC TT23) Chương trình chất lượng cao (TT23 CLC**) Trường Đại học Ngoại ngữ
7220205 Ngôn ngữ Đức Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140231 Sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ
7140237 Sư phạm tiếng Hàn Quốc Trường Đại học Ngoại ngữ
7140232 Sư phạm tiếng Nga Trường Đại học Ngoại ngữ
7140236 Sư phạm tiếng Nhật Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140233 Sư phạm tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ
7140234 Sư phạm tiếng Trung Quốc Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
7140235 Sư phạm tiếng Đức Chương trình đào tạo chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ
Facebook Chat Widget by CAIT
Copyright by Đại học Quốc gia Hà Nội